Bel met ons: 0314-631547 · info@dorpsschoolhalle.nl

Verlof

Verlofformulier leeg model (klik hier)
Werkgeversverklaring verlof leeg model (klik hier)

Leerplicht en schoolverlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind zijn of haar school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is er echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels van zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels vindt u in deze folder.

Verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden’

Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van ouders en/of leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden is het mogelijk vrij te vragen. Hierbij kunt u denken aan:

 • een verhuizing van het gezin (maximaal 1 dag)
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tweede t/m derde graad (1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende)
 • 12½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag)
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag)
 • ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad (periode in overleg met de directeur)
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad (maximaal 4 dagen), van bloed- of aanverwanten in de tweede graad (maximaal 2 dagen)
 • voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof

Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen?

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie in verband met een gewonnen prijs
 • vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakanties op vakantie te gaan
 • eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers-)drukte
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
 • deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband

U moet een aanvraag voor verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden’ bij voorkeur 4 weken van te voren, of als dit niet mogelijk is uiterlijk 2 dagen na het ontstaan van de verhindering, inleveren bij de schoolleiding.

Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd wordt alleen in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven. Een uitzondering kan zijn als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. In dat geval mag de directeur

uw kind eenmaal per schooljaar vrijgeven, zodat er toch een gezinsvakantie mogelijk is. Het moet gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar. Bij de aanvraag moet u een werkgeversverklaring voegen waaruit de specifieke aard van het beroep van de ouder blijkt.

Verder is het belangrijk om te weten dat:

 • u de aanvraag minstens 8 weken van tevoren bij de directeur moet indienen
 • de verlofperiode maximaal 10 schooldagen mag beslaan
 • de verlofperiode niet in de eerste 2 weken van het schooljaar mag vallen

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling tijdens de vakantie ziek wordt en daardoor pas later op school kan terugkomen. U moet dit dan zo spoedig mogelijk melden aan de schoolleiding en na terugkeer een doktersverklaring overleggen, waaruit de periode en de aard van de ziekte blijken.

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt hiervoor dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.

Hoe dient u een aanvraag in?

Aanvraagformulieren voor verlof buiten schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. Bij de directeur levert u de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, ook weer in.

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Bronckhorst. In de meeste gevallen laat deze zich door de schoolleiding adviseren alvorens een besluit te nemen. Vaak is er sprake van een medische of sociale indicatie. Een verklaring van een arts of sociale instantie waaruit blijkt dat verlof nodig is, is dan noodzakelijk.

Bezwaar en beroep

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen (dit is of de schoolleiding of de leerplichtambtenaar).

In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening onder het bezwaarschrift te zetten.

Tegen de beslissing op een bezwaarschrift kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Het indienen van een bezwaar- en beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een bezwaar- en beroepschrift zich wenden tot de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Verlof dat is opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de schoolleiding of de leerplichtambtenaar geldt als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar, die proces-verbaal op kan maken.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie over leerplicht en schoolverlof kunt u terecht bij de schoolleiding of de leerplichtambtenaar van gemeente Bronckhorst:

Gemeente Bronckhorst

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling/leerplichtambtenaar

Banninkstraat 24a

7255 KE Hengelo Gld.

tel. (0575) 75 02 50