Bel met ons: 0314-631547 · info@dorpsschoolhalle.nl

De ouderraad

De ouderraad heeft onder meer de taak de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad en de schoolleiding van de Dorpsschool.

De ouderraad streeft ernaar de school zodanig te ondersteunen dat deze optimaal kan functioneren.

De ouderraad bestaat uit elf leden die op een ouderavond door de aanwezige ouders worden gekozen. De stemming gebeurt via een vastgestelde procedure. De leden nemen zitting voor een periode van drie jaar en kunnen zich herkiesbaar stellen totdat hun kinderen de school hebben verlaten. Uit hetzelfde gezin kan niet meer dan één persoon lid zijn van de ouderraad.

Jaarlijks wordt er door de ouderraad een ouderavond georganiseerd waarbij alle ouders van harte welkom zijn. Op deze ouderavond laten de ouders zich informeren over zaken die betrekking hebben op het doen en laten van de ouderraad, ook controleren ouders het werk van de raad.

Na de vergadering is er vaak een ander onderwijskundig thema dat besproken wordt of de avond wordt verder gebruikt om inzicht te geven in de verschillende leermethoden die de school gebruikt.

De namen van de leden van de huidige ouderraad van de Dorpsschool zijn :

Voorzitter: N. Wolsink
Penningmeester: S. Diepenbroek
Secretaris: N. Wieggers
Leden: C. Vrieze-Hukker
C. Eising
M. Bosman
A. Smeitink
L. Valburg
L. Roubos
L. Wopereis
R. Maatkamp

 

Vanuit team:

juf S. Wassink

juf K. Storkhorst