Bel met ons: 0314-631547 · info@dorpsschoolhalle.nl

De medezeggenschapsraad (MR)

De MR is het orgaan waarin de diverse belangen die de school aangaan, behartigd worden. De raad spreekt voor ouders, leerlingen en personeel. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen, dat in de school een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoodste verdedigen. Tevens is het een taak van de MR een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen én te behouden.

De MR denkt mee en adviseert over de ( beleid)voorstellen van directie en schoolbestuur. Ook kan de MR zelf met voorstellen komen.

In de MR van de Dorpsschool Halle zitten 4 mensen. Dit aantal komt voort uit het aantal leerlingen van de school.
De personeelsgeleding bezet de helft van het aantal MR zetels. De ouders bezetten de andere MR zetels. De directeur heeft een adviserende functie en kan derhalve geen lid zijn van de MR.

De oudergeleding van de MR worden gekozen middels verkiezingen. Zij worden voor een periode van 3 jaar gekozen en kunnen deze periode met 1 jaar verlengen. Medio november houdt de MR haar jaarvergadering. In deze vergadering wordt het jaarverslag medegedeeld.

De MR komt ongeveer 4 maal per jaar bij elkaar.

De MR bestaat uit de volgende leden:

N. Wolsink-Buunk          Oudergeleding

A. Wijkamp                      Oudergeleding

L. Tuenter                          Leerkracht

C. te Pas                             Leerkracht