Bel met ons: 0314-631547 · info@dorpsschoolhalle.nl

Bestuur

Hallsche Schoolvereniging
Onze school is de enige school onder het bestuur van de Hallsche Schoolvereniging. De school is een neutraal bijzondere school. Als zodanig zijn we ook lid van de besturenbond VBS. Deze besturenbond heet Vereniging van Bijzondere Scholen. Neutraal staat voor het openbare karakter van de school en Bijzonder betekent dat we een eigen bestuur hebben. De school is dus een vereniging met een eigen bestuur. Bijzondere schoolbesturen ontlenen hun bestaansrecht aan art. 23 van de grondwet: Bijzondere scholen worden niet door de gemeente bestuurd, maar hebben een eigen bestuur. Dit bestuur wordt door de leden van de vereniging gekozen.
Na jarenlang, zo vanaf ongeveer 1850 een openbare school te zijn geweest, werd in 1922 de neutraal bijzondere school, de Hallsche Schoolvereniging opgericht, die op 1 september 1924 daadwerkelijk startte.
Alle ouders van kinderen (gezinnen), die naar onze school gaan worden geacht lid te worden van de Hallsche Schoolvereniging. Verder kan iedereen die instemt met doel en grondslag van de vereniging lid worden.
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf personen. Bestuursleden moeten lid zijn van de Hallsche Schoolvereniging.
Het bestuur is formeel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. De belangrijkste taak van het bestuur is beleid maken en erop toe te zien, dat het beleid wordt uitgevoerd. Door lid te worden van de Hallsche Schoolvereniging steunt u de school en door de ledenvergadering bij te wonen hebt u inspraak in het bestuursbeleid. Leden betaalden tot voorkort een contributie van € 7,50 per jaar, maar lidmaatschap is vanaf schooljaar 2021-2022 gratis in het kader van gelijke kansen voor ieder kind.

Toezicht en bestuur
Het bestuur van de vereniging heeft gekozen voor het one-tier model.
Hierbij worden de functies van ‘besturen’ en ‘toezien’ binnen één orgaan uitgeoefend. Het bestuur bestaat uit dagelijkse (uitvoerend) en algemene (toezichthoudend) bestuursleden.

De code goed bestuur is  vastgelegd in het document Statuten Hallsche School Vereniging opgesteld en notarieel goedgekeurd.

Het bestuur is vooral beleidsbepalend en daarnaast als bevoegd gezag eindverantwoordelijk.
Binnen de door het bestuur vastgestelde kaders en het managementstatuut is de voorbereiding en uitvoering van het beleid aan de directeur gemandateerd.

 

Bestuur:

Uitvoerend directeur-bestuurder:  
Rick Wolsink

Toezichthoudend bestuurders:

F. Schellekens (a.i. voorzitter)

G. Wagenvoort (secretaris)

W. Hebbink-Rutgers

S. Munsterman