Bel met ons: 0314-631547 · info@dorpsschoolhalle.nl

Visie

 Visie: waar willen we heen?

‘ In 2019 is Dorpsschool Halle een school waar kinderen van met plezier naar school gaan en waar ze betekenisvol onderwijs krijgen dat recht doet aan verschillen in capaciteit , talent en manier van leren.’

Daar willen we heen. Om hier te komen, zijn onder andere de volgende aspecten belangrijk:

a. Denken in mogelijkheden

Wij verwachten van onze scholen dat elke leerling het onderwijs en de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Passend onderwijs nodigt ons uit te denken in mogelijkheden en niet in beperkingen van leerlingen.

b. Talentontwikkeling

Wij gaan ervan uit dat elk kind van nature in staat en geneigd is tot leren. Leren is meer dan het vergaren van kennis en moet erop gericht zijn dat kinderen zelfstandig en verantwoordelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst. Daarbij past een manier van onderwijs die de brede ontwikkeling van talenten stimuleert – bijvoorbeeld het samenwerken met elkaar, het ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid, creatief zijn, en ‘cultureel leren’ over normen en waarden, met en over anderen. De nieuwe inzichten rondom meervoudige intelligentie zal ons onderwijs een stap verder brengen in het afstemmen van het aanbod voor elke leerling.

c. Verbinding

Wij staan midden in de maatschappij en we gaan actief de verbinding aan met partners in de wijk, het dorp, de gemeente en de regio. Op bestuursniveau  zoeken we regionaal verbinding met het 1pitters netwerk , het Samenwerkingsverband Doetinchem, het Personeelscluster Oost Nederland, gemeenten en de PO-raad.

Belangrijk is het onderwerp krimp, de daling van de leerlingenaantallen zijn aanleiding tot vraagstukken betreffende samenwerking e/o het vormen van bijvoorbeeld een coöperatie of federatie.

We ontwikkelen een breed aanbod – kinderen leren ook buiten de klas!

d. Een lerende cultuur

Kwalitatief goed onderwijs, doorgaande lijnen en een prettig werk- en leerklimaat zijn mede afhankelijk van de manier waarop leerkrachten samen werken en leren. Wij willen werken aan een cultuur waarbij reflecteren op het eigen handelen – met het oog op verbetering van het leren en de eigen school – een natuurlijke routine wordt.

e. Samen spelen, samen leren, samen UNIEK

Het leren doen wij op spelende en betekenisvolle wijze. We leren samen van en met elkaar. Ieder individu is uniek en samen laten we een unieke school zien die leren de school in haalt, maar ook het leren buiten de school laat gebeuren.

De school wil zich ontwikkelen naar een lerende organisatie.
Bij werkelijk duurzaam en collectief leren zijn de basiskwaliteit en het kwaliteitsdenken voldoende geborgd en is het basisarrangement van de Onderwijsinspectie dan ook vanzelfsprekend.
Maar daarnaast ontlenen wij ons bestaansrecht vooral aan het basisvertrouwen dat leerlingen, ouders en samenwerkingspartners in ons stellen.